RODO

Zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Fundacja Hereditas w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lokal 24, wydawca czasopisma „Spotkania z Zabytkami”, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270087, NIP: 951-220-57-96, REGON:140850282.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Fundacja Hereditas w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lokal 24.
 3. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane bezpośrednio przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do kontaktu z Państwem: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianych jako:
  • promocja marki ADO w mediach w szczególności poprzez: wysyłkę informacji prasowych oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez ADO, w tym m.in. konferencje prasowe oraz prezentacje nowych materiałów/inicjatyw przygotowanych przez Fundację Hereditas,
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili wniesienia przez Państwa zasadnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • Organy państwowe upoważnione do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
  • inne podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności: marketingowe i reklamowe, kurierskie i pocztowe, informatyczne,
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora posiadają Państwo uprawnienia do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępnych jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 8. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wymaga porozumień prawnych.
 9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.